Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 80 quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư.

Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với một phương án, dự án sản xuất kinh doanh trong cùng một giai đoạn.

Bên cạnh đó, nguyên tắc hỗ trợ lãi suất trong Nghị định 80 đối với nhóm doanh nghiệp này còn quy định doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏthông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí; thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất – kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn chi thường xuyên từ nguồn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định.

Nghị định này chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15-10-2021.

Theo: Khoinghieptre

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577