Căn cứ theo Điều lệ Trung tâm Ươm tao và Đào tạo Công nghệ cao về Vị trí và chức năng nhiệm vụ như sau:

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG :

1. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Đào tạo), là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý), có chức năng giúp Trưởng ban thực hiện hoạt động hỗ trợ ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ việc đào tạo, sát hạch theo chuẩn kỹ năng và cung ứng nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Hi-tech Incubation and Training Center, viết tắt là HITC.
2. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
4. Trung tâm có trụ sở chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

II. NHỆM VỤ

1. Xây dựng, trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm theo chức năng nhiệm vụ của trung tâm.
2. Khảo sát, tổng hợp nhu cầu ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cung ứng nhân lực, hỗ trợ đào tạo, đánh giá nhân lực và sát hạch theo chuẩn kỹ năng đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ theo chức năng.
3. Triển khai các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao
4. Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho tổ chức, cá nhân ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của trung tâm.
5. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trung tâm, doanh nghiệp ươm tạo; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các tố chức cá nhân ươm tạo tại trung tâm.
6. Triển khai, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm công nghệ.
7. Cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo chức năng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.
9. Chủ trì thực hiên nhiệm vụ Ươm tạo:
a) Cung cấp, liên kết cung cấp cơ sở vật chất và các hoạt động tư vấn, đào tạo, dịch vụ đáp ứng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện công nghệ, chế thử sản phẩm, trình diễn công nghệ, sản phẩm; sở hữu trí tuệ; thương mại hoá sản phẩm; tìm kiếm đối tác; tiếp cận nguồn tài chính và các hoạt động liên quan khác trong quá trình ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp.
c) Tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực trong nước và quốc tế trong việc hợp tác và hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm và các tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo. d) Quyết định việc lựa chọn đối tượng ươm tạo, hình thức và thời hạn ươm tạo đối với từng trường hợp cụ thể dựa trên các quy định về điều kiện tham gia ươm tạo và quy trình ươm tạo do cấp có thẩm quyền ban hành.
10. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ Đào tạo và cung ứng nhân lực:
a) Xây dựng mô hình, giáo trình, tài liệu; triển khai chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị tổ chức, doanh nghiệp.
b) Triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết nhằm nâng cao năng lưc đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
11. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ Sát hạch:
a) Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chuẩn kỹ năng chuyên ngành theo trình độ chung của khu vực và thế giới.
b) Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ bồi dưỡng, đào tạo theo chuẩn kỹ năng; giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng chuẩn kỹ năng.
c) Hợp tác với các tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng đề thi và tổ chức sát hạch.
d) Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng khung kiến thức, kỹ năng thực hiện việc đánh giá, xếp loại nhân lực theo yêu cầu thực tiễn của tổ chức, doanh nghiệp.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577