LỢI ÍCH CỦA SÁT HẠCH KỸ SƯ CNTT

Các kỳ sát hạch CNTT nhắm đánh giá, nhận biết trình độ về kỹ năng và kiến thức của nhân lực CNTT qua toàn bộ quá trình đào tạo và sử dụng CNTT của họ. Sát hạch CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá những năng lực cơ bản của người lao động, nhận biết xem họ có thể áp dụng và đối phó với những vấn đề khác nhau của CNTT hay không tạo cơ sở để sử dụng và định hướng tạo các chuyên gia kỹ thuật.

I. Mục tiêu của Sát hạch CNTT là:

- Cung cấp tiêu chí khách quan cho việc đánh giá kỹ năng, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế về CNTT của người lao động trong lĩnh vực CNTT.

- Hoàn thiện công nghệ bằng cách đưa ra những mực tiêu về công nghệ  cho người lao động trong lĩnh vực CNTT và khuyến khích họ đạt tới.

- Nhằm đảm bảo mức tương đồng về năng lực và trình độ của người kỹ sư CNTT tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo khác nhau.

- Nâng cao nhận thức xã hội về công nghệ thông tin trong mọi tầng lớp nhân dân bằng cách cung cấp những cơ hội để áp dụng các kỳ sát hạch này.

II. LỢI ÍCH CỦA SÁT HẠCH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Đối với cá nhân

- Thể hiện khả năng về năng lực về CNTT (theo các chuẩn kỹ năng đã được công nhận) qua đó nâng cao vị thế xã hội và phẩm chất chuyên môn của họ;

- Được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các Doan nghiệp CNTT quốc tế và trong nước.

Đối với Doanh nghiệp:

- Tuyển chọn được nhân lực đảm bảo có khả năng thực hiên các công ciệc theo yêu cầu thực tế

- Là thước đo chất lượng nguồn nhân lực của Doanh nghiệp

- Đánh giá trình độ chuyên môn của nhân lực theo yêu cầu tiêng

- Một tròn những cơ sở để tham gia thị trường nhân lực khu vực và quốc tế

- Cung cấp cho các công ty, đơn vụ sử dụng nhân lực CNTT những tiêu chí khách quan để đánh giá năng lực

2. Đối với các cơ sở đào tạo

- Xây dựng, cập nhập các chương trình theo khung kiến thức chung của khu vực và quốc tế

- Hiểu biết và xác nhận những kiến thức, khả năng, mức độ đạt được của người kỹ sư theo yêu cầu của các Doanh nghiệp

- Nâng cao năng lực đào tạo nhân lực khoa học công nghệ

3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

- Nhận biết và đánh giá đúng tiềm lực của nguồn nhân lực CNTT

- Nhu cầu sử dụng Nhân lực CNTT của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

- Khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tao trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực CNTT

- Kiểm soát được cả về định tính và về định lượng tiềm lực nhân lực CNTT của quốc gia góp phần hoạch định các chiến lược phát triển

III. CÁC THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU CÁC KỲ THI SÁT HẠCH DO VITEC TỔ CHỨC ĐƯỢC:

-Tự khẳng định trình độ bản thân

-Có khả năng đáp ứng/ thích ứng nhanh khi được yêu cầu thay đổi vị trí công việc trong công ty

-Được công nhận trình độ CNTT tương đương với Nhật Bản và các nước trong khu vực

-Đủ điều kiện xin VISA lao động dài hạn ở Nhật Bản và cộng điểm khi xét VISA vĩnh trú tại Nhật Bản.

-Có cơ hội tham gia tập huấn miễn phí tại Nhật Bản.

-Kỳ sát hạch duy nhất ở Việt Nam có chứng nhận do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký