Hội đồng ITPEC

ITPEC là viết tắt của từ (Information Technology Professional Examination Council) là hội đồng Sát hạch Công nghệ thông tin khu vực được thành lập vào tháng 10 năm 2005. Tổ chức ITPEC bao gồm các nước Nhật Bản, Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, tổ chức này được thành lập để kết hợp các nước thành viên thực hiện Chuẩn kỹ năng Kỹ sư CNTT và Sát hạch Kỹ sư CNTT theo chuẩn Nhật Bản tại khu vực Châu Á. Hội đồng đã nhất trí Sát hạch cùng ngày giờ và đề thi tại các nước tham gia hội đồng. Sự nhất quán này cho phép đánh giá chính xác năng lực của các thí sinh ở bất kỳ quốc gia nào trong hội đồng. Các nước thành viên ITPEC là đơn vị duy nhất tổ chức Sát hạch Kỹ sư CNTT theo chuẩn Nhật Bản tại nước đó.

Đơn vị tổ chức Sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản của các nước thành viên ITPEC:

Tại Nhật Bản đơn vị tổ chức là IPA

Tại Bangladesh đơn vị tổ chức là Bangladesh Computer Council

Tại Myanmar đơn vị tổ chức là MFC

Tại Mông Cổ đơn vị tổ chức là NITP

Tại Philippines đơn vị tổ chức là PhilNITS

Tại Thái Lan đơn vị tổ chức là NSTDA

Tại Việt Nam đơn vị duy nhất tổ chức Sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản là Trung tâm Đào tạo (VITEC) thuộc Ban Quản Lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc