Chương trình đào tạo

STT   Tên lớp học Số học viên     Năm tổ chức      Địa điểm học
1 VNFE-1 48 2001 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
2 VNFE-2 36 2002 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
3 ITAC-2 15 2002 Nhật Bản
4 ITAC-3 25 2002 Nhật Bản
5 EC-EG 71 2002 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
6 VNSW-1 38 2002 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
7 VNSW-2 37 2002 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
8 VNSW-3 38 2003 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
9 VNAE 43 2003 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
10 VNEG-EC-HAN 50 2003 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
11 ITAC-5 22 2003 Nhật Bản
12 ITCD 6 2003 Nhật Bản
13 ITEI 3 2003 Nhật Bản
14 ITEM 6 2003 Nhật Bản
15 PM 26 2003 97 Trần Quốc Toản, Hà Nội
16 PM 41 2003 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội
17 ITPM 20 2003 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
18 FE Local 24 2003 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
19 VNFEIT 15 2003 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
20 PM 16 2004 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
21 Ôn FE 24 2004 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
22 Ôn SW 18 2004 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
23 VNNW 42 2004 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
24 VNSWEL 28 2004 Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
25 VNSE 7 2004 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội