Sát hạch Kỹ sư CNTT

Sát hạch CNTT năm 2019

Ngày sát hạch 27-10-2019 Kỳ Sát hạch Mùa Thu

Hộ chiếu CNTT đánh giá kiến thức về Công nghệ thông tin và làm thế nào để sử dụng CNTT trong công việc của mình, là nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tối thiểu cần thiết về công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ trong công việc theo chỉ đạo.

Tổ chức một năm hai lần

Thời gian 120 phút, bao gồm các kiến thức về Công nghệ, Chiến lược và Quản lý 

Hình thức thi: trắc nghiệm

Lệ phí: 500.000 đồng

Kỹ sư CNTT cơ bản cho các cá nhân có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để trở thành người phát triển chương trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và những người có năng lực ứng dụng trong thực tiến, là nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng cơ bản, để thực hiện các nhiệm vụ với một mức độ khó khăn nhất định hoặc một phần nhiệm vụ được yêu cầu riêng.

Tổ chức một năm hai lần

Thời gian: Cả ngày (150 sáng và 150 phút chiều) bao gồm kiến thức về Công nghệ, Chiến lược và Quản lý

Hình thức: trắc nghiệm

Lệ phí: 1.500.000 đồng

Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Ứng dụng CNTT Dành cho các cá nhân đã áp dụng kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhân lực CNTT tiên tiến, và những người thiết lập hướng đi riêng của mình như một nhân lực CNTT tiên tiến, là nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tế, những người có thể tự thực hiện tất cả các nhiệm vụ

Tổ chức một năm một lần (vào tháng Mười)

Thời gian: Cả ngày (150 sáng và 150 phút chiều) bao gồm kiến thức về Công nghệ, Chiến lược và Quản lý

Hình thức: trắc nghiệm sáng, tự luận chiều

Lệ phí: 1.500.000 đồng