Tài liệu ôn tập

Tài liệu giới thiệu chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin:

Khung kiến thức chuẩn kỹ năng IP

Khung kiến thức chuẩn kỹ năng FE

Khung kiến thức chuẩn kỹ năng AP

Đề sát hạch theo các chuẩn kỹ năng: 

Đề thi theo chuẩn kỹ năng IP

Đề thi theo chuẩn kỹ năng FE sáng (kiến thức) và FE chiều (kỹ năng)

Đề thi theo chuẩn kỹ năng AP sáng (kiến thức) và  AP chiều (kỹ năng)

Thi thử trực tuyến